Shqip

English

Numrat - Numbers

Counting makes things easier to manage

zero

zero

një

one

dy

two

tre

three

katër

four

pesë

five

gjashtë

six

shtatë

seven

tetë

eight

nëntë

nine

dhjetë

ten

njëmbëdhjetë

eleven

dymbëdhjetë

twelve

trembëdhjetë

thirteen

njëzet

twenty

njëzet e një

twenty one

tridhjetë

thirty

katërdhjetë (dyzetë)

forty

pesëdhjetë

fifty

njëqindë

hundred

dyqindë

two hundred

dyqindë e pesëdhjetë e katër

two hundred fifty four

njëmijë

thousand

dymijë

two thousand

dymijë e tetëmbdhjetë

two thousand eighteen

 1. Numrat

  Numbers

 2. Mund të numroni në Finlandisht?

  Can you count in Finnish?

 3. Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

  Yes, I can count in Finnish.

 4. Cili është numri juaj i preferuar?

  Which is your favorite number?

 5. Më pëlqen numri 7.

  My favorite number is 7.