Shqip

فارسی

Numrat - اعداد

شمارش مدیریت را آسانتر می کند

zero

صفر

një

یک

dy

دو

tre

سه

katër

چهار

pesë

پنج

gjashtë

شش

shtatë

هفت

tetë

هشت

nëntë

نه

dhjetë

ده

njëmbëdhjetë

یازده

dymbëdhjetë

دوازده

trembëdhjetë

سیزده

njëzet

بیست

njëzet e një

بیست و یک

tridhjetë

سی

katërdhjetë (dyzetë)

چهل

pesëdhjetë

پنجاه

njëqindë

صد

dyqindë

دویست

dyqindë e pesëdhjetë e katër

دویست و پنجاه و چهار

njëmijë

هزار

dymijë

دو هزار

dymijë e tetëmbdhjetë

دو هزار و هجده

 1. Numrat

  اعداد

 2. Mund të numroni në Finlandisht?

  آیا شمردن اعداد به فنلاندی را می دانید؟

 3. Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

  بله؛ می توانم به فنلاندی بشمارم

 4. Cili është numri juaj i preferuar?

  عدد مورد علاقه شما چیست؟

 5. Më pëlqen numri 7.

  عدد مورد علاقه من 7 است