Shqip

Română

Numrat - Numere

Număratul face lucrurile mai ușor de administrat

zero

zero

një

unu

dy

doi

tre

trei

katër

patru

pesë

cinci

gjashtë

șase

shtatë

șapte

tetë

opt

nëntë

nouă

dhjetë

zece

njëmbëdhjetë

unsprezece

dymbëdhjetë

doisprezece

trembëdhjetë

treisprezece

njëzet

douăzeci

njëzet e një

douăzeci și unu

tridhjetë

treizeci

katërdhjetë (dyzetë)

patruzeci

pesëdhjetë

cincizeci

njëqindë

o sută

dyqindë

două sute

dyqindë e pesëdhjetë e katër

Două sute cincizeci și patru

njëmijë

o mie

dymijë

două mii

dymijë e tetëmbdhjetë

două mii optsprezece

 1. Numrat

  Numere

 2. Mund të numroni në Finlandisht?

  Poți să numeri in finlandeză?

 3. Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

  Da,pot să număr în finlandeză.

 4. Cili është numri juaj i preferuar?

  Care e numărul tău preferat?

 5. Më pëlqen numri 7.

  Numărul meu preferat este 7.