Shqip

Српски

Numrat - Brojevi

Brojanje čini stvari lakšim za upravljanje

zero

nula

një

jedan

dy

dva

tre

tri

katër

četiri

pesë

pet

gjashtë

šest

shtatë

sedam

tetë

osam

nëntë

devet

dhjetë

deset

njëmbëdhjetë

jedanaest

dymbëdhjetë

dvanaest

trembëdhjetë

trinaest

njëzet

dvadeset

njëzet e një

dvadeset jedan

tridhjetë

trideset

katërdhjetë (dyzetë)

četrdeset

pesëdhjetë

pedeset

njëqindë

sto

dyqindë

dvesta

dyqindë e pesëdhjetë e katër

dvesta pedeset i četiri

njëmijë

hiljadu

dymijë

dve hiljade

dymijë e tetëmbdhjetë

dve hiljade osamnaest

 1. Numrat

  Brojevi

 2. Mund të numroni në Finlandisht?

  Možete li da brojite na Finskom?

 3. Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

  Da, mogu da brojim na Finskom.

 4. Cili është numri juaj i preferuar?

  Koji je Vaš omiljeni broj?

 5. Më pëlqen numri 7.

  Moj omiljeni broj je sedam.