Shqip

ไทย

Parafjalët - คำบุพบท

หาทางที่ง่ายเพื่อที่คุณจะได้แสดงออกโดยที่ใช้คำได้อย่างถูกต้อง

rreth, afër

เกี่ยวกับ

përtej

ตรงข้าม

pas

หลังจาก

kundër

ตรงข้าม หรือ ปรปักษ์กับ

së bashku

ขนานข้าง

përreth

รอบ ๆ

ที่

para

ก่อนหน้า

më poshtë

ข้างใต้

pranë

ถัดจาก หรือ ข้าง ๆ

përveç kësaj

นอกเหนือจากนี้

ndërmjet

ระหว่าง

përtej

ข้างหน้า

nga

ใกล้ ๆ

pavarësisht

แม้ว่า

gjatë (kohës)

ระหว่าง

përveç

ยกเว้น

për

สำหรับ

nga

จาก

ใน

brenda

ข้างใน

e kundërt

ตรงข้าม

jashtë

นอก

jashtë (natyrë)

ข้างนอก

e kaluara

ผ่าน หรือ หลัง

që kur

ตั้งแต่

përmes

ผ่านทางนี้

te

ถึง

me

กับ หรือ ด้วย

pa

โดยไม่มี

  1. Parafjalët

    คำบุพบท

  2. Do ta takoj nesër në punë.

    ผม/ดิฉันจะไปเจอกับเธอที่ทำงานในวันพรุ่งนี้

  3. Mund të shkoni atje vetëm me tren.

    คุณสามารถไปที่นั้นโดยทางรถไฟเท่านั้น

  4. Ata vijnë nga prejardhje të ndryshme.

    พวกเขามาจากสภาพสังคมที่แต่งต่างกันไป

  5. Shkolla fillon në shtator.

    โรงเรียนเริ่มเปิดในเดือนกันยายน

  6. Të dielat hamë petulla.

    ทุก ๆ วันอาทิตย์เราจะทานแพนเค้กกัน

  7. Fëmijët duan të luajnë jashtë.

    เด็ก ๆ ชอบออกไปเล่นนอกบ้าน