Deutsch

Shqip

Zahlen - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

null

zero

eins

një

zwei

dy

drei

tre

vier

katër

fünf

pesë

sechs

gjashtë

sieben

shtatë

acht

tetë

neun

nëntë

zehn

dhjetë

elf

njëmbëdhjetë

zwölf

dymbëdhjetë

dreizehn

trembëdhjetë

zwanzig

njëzet

einundzwanzig

njëzet e një

dreißig

tridhjetë

vierzig

katërdhjetë (dyzetë)

fünfzig

pesëdhjetë

hundert

njëqindë

zweiihundert

dyqindë

zweihundertvierundfünfzig

dyqindë e pesëdhjetë e katër

tausend

njëmijë

zweitausend

dymijë

zweitausendachtzehn

dymijë e tetëmbdhjetë

 1. Zahlen

  Numrat

 2. Kannst du auf Finnisch zählen?

  Mund të numroni në Finlandisht?

 3. Ja, ich kann auf Finnisch zählen.

  Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

 4. Welche ist Ihre Lieblingsnummer?

  Cili është numri juaj i preferuar?

 5. Meine Lieblingszahl ist 7.

  Më pëlqen numri 7.