Dansk

Shqip

Numbers - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

zero

zero

one

një

two

dy

three

tre

four

katër

five

pesë

six

gjashtë

seven

shtatë

eight

tetë

nine

nëntë

ten

dhjetë

eleven

njëmbëdhjetë

twelve

dymbëdhjetë

thirteen

trembëdhjetë

twenty

njëzet

twenty one

njëzet e një

thirty

tridhjetë

forty

katërdhjetë (dyzetë)

fifty

pesëdhjetë

hundred

njëqindë

two hundred

dyqindë

two hundred fifty four

dyqindë e pesëdhjetë e katër

thousand

njëmijë

two thousand

dymijë

two thousand eighteen

dymijë e tetëmbdhjetë

  1. Numrat

  2. Mund të numroni në Finlandisht?

  3. Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

  4. Cili është numri juaj i preferuar?

  5. Më pëlqen numri 7.