Dansk

فارسی

Questions - سؤالات

با پرسش سوال صحیح جواب صحیح را پیدا کنید

What?

چه؟

What kind of?

چه نوع؟

Where?

کجا؟

When?

کی؟

Why?

چرا؟

Which?

کدام؟

Who?

چه کسی؟

Whom?

چه شخصی؟

Whose?

مال چه کسی؟

How?

چطور؟

How much?

چقدر؟

How many?

چند عدد؟

How often?

چند وقت یکبار؟

How far?

چقدر فاصله؟

How long?

چه مدت؟

 1. سؤالات

 2. امروز چه کار می کنید؟

 3. من امروز برای خرید غذا به بازار می روم و ملاقات کوتاهی هم با یکی از دوستانم خواهم داشت

 4. اکنون کجا هستید؟

 5. من در ایستگاه قطار نزدیک کتابخانه هستم

 6. چه زمانی برای دیدن مسابقه می روید؟

 7. بازی در ساعت 7 بعد از ظهر شروع می شود؛ اما من حدود 6 آنجا هستم

 8. چرا دیر کردی؟

 9. ببخشید؛ من اتوبوس را از دست دادم

 10. چه کسی بهترین دوست شما؟

 11. بهترین دوست من ؛ جان است؛ ما از دو.ره ابتدایی با یکدیگر بزرگ شده ایم

 12. زبان مادری شما چیست؟

 13. زبان مادری من فرانسه هست

 14. شما جند کارمند دارید؟

 15. در حال حاضر 10 کارمند