Dansk

فارسی

Directions - مسیرها

راه درستی را که می خواهید دنبال کنید پیدا کنید

straight

مستقیم

right

راست

left

چپ

front

جلو

behind

عقب

up

بالا

down

پایین

above

بالا

under

زیر

near

نزدیک

far

دور

next

بعدی

previous

قبلی

here

اینجا

there

آنجا

round

اطراف

north

شمال

south

جنوب

west

غرب

east

شرق

  1. مسیرها

  2. نزدیک ترین مسیر به فرودگاه کدام است؟

  3. نزدیک ترین مسیر به فرودگاه استفاده از قطار در ایستگاه مرکزی است

  4. کسب و کار شما در کجا قرار دارد؟

  5. کسب و کار من در سمت راست سالن شهر قرار دارد