Dansk

فارسی

Numbers - اعداد

شمارش مدیریت را آسانتر می کند

zero

صفر

one

یک

two

دو

three

سه

four

چهار

five

پنج

six

شش

seven

هفت

eight

هشت

nine

نه

ten

ده

eleven

یازده

twelve

دوازده

thirteen

سیزده

twenty

بیست

twenty one

بیست و یک

thirty

سی

forty

چهل

fifty

پنجاه

hundred

صد

two hundred

دویست

two hundred fifty four

دویست و پنجاه و چهار

thousand

هزار

two thousand

دو هزار

two thousand eighteen

دو هزار و هجده

  1. اعداد

  2. آیا شمردن اعداد به فنلاندی را می دانید؟

  3. بله؛ می توانم به فنلاندی بشمارم

  4. عدد مورد علاقه شما چیست؟

  5. عدد مورد علاقه من 7 است