Dansk

日本語

Numbers - 数

カウントすると管理が容易になる

zero

zero

one

ichi

two

ni

three

san

four

yon, shi

five

go

six

roku

seven

sichi, nana

eight

hachi

nine

kyuu

ten

juu

eleven

juu ichi

twelve

juu ni

thirteen

juu san

twenty

ni juu

twenty one

ni ju ichi

thirty

san juu

forty

yon juu

fifty

go juu

hundred

hyaku

two hundred

ni hyaku

two hundred fifty four

ni hyaku go juu yon

thousand

sen

two thousand

ni sen

two thousand eighteen

ni sen juu hachi

  1. Kazu

  2. Finrando go de kazoeraremasuka?

  3. Hai, Finrando go de kazoeraremasu.

  4. Sukina suuji wa dore desuka?

  5. Sukina suuji wa 7 desu.