English

Soomaali

Ku soo dhawow inaad waxbarto
En

Learn a language


© 2021 DM words