برای یادگیری یک زبان جدید به چه چیزی نیاز دارید؟


کلمات مقدماتی

1000 کلمات

ارتباطات

355 جملات

اهداف

33 بخش ها

بفرمایید

7 دسته


چرا DM?

راه حل هایی برای دولت ها و مشاغل

در تماس باشید

آمارها


  • 30 زبان
  • 870 ترکیبات زبان
  • 35970 ترکیب صفحه
  • 107910 امکانات تبلیغات

تبلیغاتکسب و کار شما اینجا