فارسی

Français

مسیرها - Directions

Trouvez la voie que vous voulez suivre

مستقیم

straight

راست

right

چپ

left

جلو

front

عقب

behind

بالا

up

پایین

down

بالا

above

زیر

under

نزدیک

near

دور

far

بعدی

next

قبلی

previous

اینجا

here

آنجا

there

اطراف

round

شمال

north

جنوب

south

غرب

west

شرق

east

  1. مسیرها

  2. نزدیک ترین مسیر به فرودگاه کدام است؟

  3. نزدیک ترین مسیر به فرودگاه استفاده از قطار در ایستگاه مرکزی است

  4. کسب و کار شما در کجا قرار دارد؟

  5. کسب و کار من در سمت راست سالن شهر قرار دارد