Numerot - Numrat

nolla

zero

yksi

një

kaksi

dy

kolme

tre

neljä

katër

viisi

pesë

kuusi

gjashtë

seitsemän

shtatë

kahdeksan

tetë

yhdeksän

nëntë

kymmenen

dhjetë

yksitoista

njëmbëdhjetë

kaksitoista

dymbëdhjetë

kolmetoista

trembëdhjetë

kaksikymmentä

njëzet

kaksikymmentäyksi

njëzet e një

kolmekymmentä

tridhjetë

neljäkymmentä

katërdhjetë (dyzetë)

viisikymmentä

pesëdhjetë

kuusikymmentä

gjashtëdhjetë

seitsemänkymmentä

shtatëdhjetë

kahdeksankymmentä

tetëdhjetë

yhdeksänkymmentä

nëntëdhjetë

sata

njëqindë

kaksisataa

dyqindë

kaksisataa
viisikymmentä neljä

dyqindë e pesëdhjetë e katër

tuhat

njëmijë

kaksituhatta kahdeksantoista

dymijë e tetëmbdhjetë

Pyetje - përgjigje

Kysymys - vastaus

  1. Osaatko laskea suomeksi?

    Mund të numroni në Finlandisht?


  2. Kyllä, osaan hyvin laske suomeksi.

    Po, mundem të numrojë në Finlandisht.Përkrahur nga

www.fatonmedia.com

© 2018 DM words

Designed by faton MEDIA