Italiano

Shqip

Numeri - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

zero

zero

uno

një

due

dy

tre

tre

quattro

katër

cinque

pesë

sei

gjashtë

sette

shtatë

otto

tetë

nove

nëntë

dieci

dhjetë

undici

njëmbëdhjetë

dodici

dymbëdhjetë

tredici

trembëdhjetë

venti

njëzet

ventuno

njëzet e një

trenta

tridhjetë

quaranta

katërdhjetë (dyzetë)

cinquanta

pesëdhjetë

cento

njëqindë

duecento

dyqindë

duecentocinquantaquattro

dyqindë e pesëdhjetë e katër

mille

njëmijë

duemila

dymijë

duemiladiciotto

dymijë e tetëmbdhjetë

  1. Numrat

  2. Mund të numroni në Finlandisht?

  3. Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

  4. Cili është numri juaj i preferuar?

  5. Më pëlqen numri 7.