Nederlands

Shqip

Overheid - Qeveri

Qytetarët mbështeten në një strukturë të mirë menaxhimi të premtuar nga udhëheqësit

president

president

parlement

parlament

ministerie

ministri

plaatsvervanger

deputet

meerderheid

shumicë

minderheid

pakicë

oppositie

opozitë

bestuur (raad)

bord

ambassade

ambasadë

agentschap

agjenci

bureau

zyrë

verkiezing

zgjedhje

autoriteiten

autoritetet

organisatie

organizatë

vereniging

shoqatë

stadsbestuur

këshilli i qytetit

politiek

politika

macht

pushtet

administratie

administratë

regel

rregull

wet

ligj

staat

shtet

unie

union

regelgeving

rregullore

toezicht

mbikëqyrje

partij

parti

leger

ushtri

veiligheid

sugurim

begeleiding

udhëzime

stichting

fondacion

 1. Overheid

  Qeveri

 2. Werk je voor de overheid?

  A punoni për qeverinë?

 3. Ja, ik ben in dienst bij de overheid.

  Po, unë jam i punësuar nga qeveria.

 4. Wat voor diensten biedt je stad aan?

  Çfarë lloj shërbimesh ofron qyteti juaj?

 5. Alle diensten die de stad aanbiedt, zijn te vinden op de officiële website.

  Të gjitha shërbimet e ofruara nga qyteti mund të gjenden në faqen zyrtare të internetit.

 6. Weet u waar ik ambassadediensten kan vinden?

  A e dini se ku mund t’i gjej shërbimet e ambasadave?

 7. Ik zal je het nummer geven, zodat je hen kan contacteren.

  Unë do të të jap numrin që të mund të kontaktosh me ata.

 8. Wanneer worden de volgende verkiezingen in je land gehouden?

  Kur do të mbahen zgjedhjet e rradhës në vendin tua

 9. Ze zullen volgend voorjaar gehouden worden.

  Ato do të mbahen në pranverën e ardhshme.