Polski

Shqip

Liczby - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

zero

zero

jeden

një

dwa

dy

trzy

tre

cztery

katër

pięć

pesë

sześć

gjashtë

siedem

shtatë

osiem

tetë

dziewięć

nëntë

dziesięć

dhjetë

jedenaście

njëmbëdhjetë

dwanaście

dymbëdhjetë

trzynaście

trembëdhjetë

dwadzieścia

njëzet

dwadzieścia jeden

njëzet e një

trzydzieści

tridhjetë

czterdzieści

katërdhjetë (dyzetë)

pięćdziesiąt

pesëdhjetë

sto

njëqindë

dwieście

dyqindë

dwieście pięćdziesiąt cztery

dyqindë e pesëdhjetë e katër

tysiąc

njëmijë

dwa tysiące

dymijë

dwa tysiące osiemnaście

dymijë e tetëmbdhjetë

 1. Liczby

  Numrat

 2. Czy umiesz liczyć po Fińsku?

  Mund të numroni në Finlandisht?

 3. Tak, umiem liczyć po Fińsku.

  Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

 4. Jaki jest twoja ulubiona liczba?

  Cili është numri juaj i preferuar?

 5. Moja ulubiona liczba to 7.

  Më pëlqen numri 7.