اختصاص داده شده به مسائل مهاجرت

سیاست های محرمانگی

واژگان DM بخشی از FRES Media Dy است که در قالب یک شرکت با شماره ثبت 2993880-1 و به آدرس Usiniityntir 6 F60, 01350 Vantaa در فنلاند به ثبت رسیده است. جزئیات مربوط به سیاست حفظ حریم خصوصی، کوکی ها و شرایط استفاده فقط به زبان انگلیسی و فنلاندی منتشر می شود. در هر صفحه در پایین می توانید پیوندها را پیدا کنید.

اگر در زمینه سیاست حفظ حریم خصوصی ، کوکی ها یا شرایط استفاده با مشکلی روبرو شدید، می توانید از طریق پست الکترونیکی به آدرس info@fres.fi با مسئول Faton Krasniqi تماس بگیرید.

کلیه مطالب موجود در وب سایت تحت قوانین فنلاند محافظت می شود.