Српски

Shqip

Obrasci - Formularët

Plotësoni një formular aplikimi duke përdorur termat e duhur

formular

aplikacion

ime

emri

prezime

mbiemri

rođendan

ditëlindja

mesto

vendi

datum

data

državljanstvo

shtetësia

opština

komuna

muško

mashkull

žensko

femër

nevenčan

beqar

venčan

i martuar

razveden

i ndarë

lična karta

numri personal

dok

deri në

validno

e vlefshme

izdato

lëshuar

odbijeno

refuzuar

pozivnica

ftesë

potpis

nënshkrim

 1. Obrasci

  Formularët

 2. Gde mogu dobiti obrazac za prijavu?

  Ku mund ta gjej formularin e aplikimit?

 3. Možete preuzeti sa našeg sajta ili Vam mogu poslati preko mejla.

  Ju mund ta shkarkoni nga faqja jonë e internetit ose mund t'jua dërgoj me post elektronike.

 4. Želeo bih da se prijavim za boravišnu dozvolu.

  Unë do të doja të aplikoja për leje qëndrimi.

 5. Da li ste se prijavili onlajn? Možete popuniti prijavu onlajn na našem sajtu.

  A keni aplikuar në internet? Ju mund ta plotësoni aplikacionin online? Ju mund ta plotësoni aplikacionin online nga faja jonë e internetit.aqen tonë të internetit.

 6. Ne, popuniću je danas. Kako mogu da zakažem termin?

  Jo, do ta plotësoj sot. Si mund ta bëjë një takim?

 7. Možete zakazati termin tako što ćete pozvati korisničku službu ili da zakažete preko našeg sajta.

  Ju mund bëni një takim duke telefonuar shërbimin tonë të klientit ose të rezervoni nga faqja jonë e internetit.

 8. Možete li mi dati neka uputstva kako da se prijavim?

  A mund të më jepni disa udhëzime se si të aplikoj?

 9. Period za prijavu za ovu godinu ističe krajem februara, a rezultati će biti objavljeni u maju.

  Periudha e pranimit për këtë vit përfundon në fund të Shkurtit dhe rezultatet publikohen në Maj..