Српски

Shqip

Vlada - Qeveri

Qytetarët mbështeten në një strukturë të mirë menaxhimi të premtuar nga udhëheqësit

predsednik

president

parlament

parlament

ministarstvo

ministri

zamenik

deputet

većina

shumicë

manjina

pakicë

opozicija

opozitë

odbor

bord

ambasada

ambasadë

agencija

agjenci

kancelarija

zyrë

izbori

zgjedhje

vlasti

autoritetet

organizacija

organizatë

udruženje

shoqatë

gradsko veće

këshilli i qytetit

politika

politika

moć

pushtet

administracija

administratë

pravilo

rregull

zakon

ligj

država

shtet

unija

union

regulisanje

rregullore

nadzor

mbikëqyrje

žurka

parti

vojska

ushtri

obezbeđenje

sugurim

smernice

udhëzime

fondacija

fondacion

 1. Vlada

  Qeveri

 2. Da li radite za vladu?

  A punoni për qeverinë?

 3. Da, zaposlen sam u vladi.

  Po, unë jam i punësuar nga qeveria.

 4. Kakve usluge nudi Vaš grad?

  Çfarë lloj shërbimesh ofron qyteti juaj?

 5. Sve usluge koje nudi grad mogu se naći na zvaničnoj veb stranici.

  Të gjitha shërbimet e ofruara nga qyteti mund të gjenden në faqen zyrtare të internetit.

 6. Da li znate gde mogu da pronađem usluge ambasade?

  A e dini se ku mund t’i gjej shërbimet e ambasadave?

 7. Daću Vam broj da biste mogli da ih kontaktirate.

  Unë do të të jap numrin që të mund të kontaktosh me ata.

 8. Kada će se održati sledeći izbori u Vašem gradu?

  Kur do të mbahen zgjedhjet e rradhës në vendin tua

 9. Održaće se sledećeg proleća.

  Ato do të mbahen në pranverën e ardhshme.