Српски

Shqip

Brojevi - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

nula

zero

jedan

një

dva

dy

tri

tre

četiri

katër

pet

pesë

šest

gjashtë

sedam

shtatë

osam

tetë

devet

nëntë

deset

dhjetë

jedanaest

njëmbëdhjetë

dvanaest

dymbëdhjetë

trinaest

trembëdhjetë

dvadeset

njëzet

dvadeset jedan

njëzet e një

trideset

tridhjetë

četrdeset

katërdhjetë (dyzetë)

pedeset

pesëdhjetë

sto

njëqindë

dvesta

dyqindë

dvesta pedeset i četiri

dyqindë e pesëdhjetë e katër

hiljadu

njëmijë

dve hiljade

dymijë

dve hiljade osamnaest

dymijë e tetëmbdhjetë

 1. Brojevi

  Numrat

 2. Možete li da brojite na Finskom?

  Mund të numroni në Finlandisht?

 3. Da, mogu da brojim na Finskom.

  Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

 4. Koji je Vaš omiljeni broj?

  Cili është numri juaj i preferuar?

 5. Moj omiljeni broj je sedam.

  Më pëlqen numri 7.