Српски

Shqip

Građevina - Ndërtimtari

Ndihmoni veten për ta bërë gjithçka të lehtë dhe të dobishme

kaciga

kaskë

čekić

çekiç

ekser

gozhdë

lopata

lopatë

daska

dërrasë

drvo

dërrasë

testera

sharrë

cev

gyp

gvožđe

hekur

traka

shirit ngjitës

žica

kaboll

krov

kulm, çati

balkon

ballkon

zid

mur

fasada

fasadë

farbanje

lyerje

četka za farbanje

cilindër lyerje

gips

suvatim

stolar

ngjyrosje

renoviranje

rinovim

rušenje

shkatërrim

podizvođač

nënkontraktues

glavni

mjeshtër

beton

beton

pesak

rërë

lift

ashensor

kolica

karrocë dore

pikamer

hilt shpues

skele

skelë

merdevine

shkallë

kran

murator

buldožer

bulldozher

kamion

kamion

grejanje

ngrohje

elektricitet

energji elektrike

radni alat

mjete pune

 1. Građevina

  Ndërtimtari

 2. Koja su osnovna pravila na polju građevine?

  Cilat janë rregullat themelore në fushën e ndërtimit?

 3. Nošenje kacige i zaštitnih cipela je obavezno.

  Veshja e kaskës dhe këpucëve të sigurisë është e detyrueshme.

 4. Šta treba da radim sad?

  Çfarë duhet të bëjë tani?

 5. Dalje ćete raditi sa fasadom.

  Puna tjetër do punoi me fasadë.

 6. Imate li radnog iskustva u polju građevine?

  A keni përvojë pune në fushën e ndërtimit?

 7. Radim već dve godine u privatnoj kompaniji.

  Kam punuar dy vite në një ndërmarrje private.

 8. Mogu li ići kući nakon što završim ovaj zadatak?

  A mund të shkoj në shtëpi pasi ta përfundoj këtë detyrë?

 9. Pre odlaska treba da proverite radne alate.

  Ju duhet të kontrolloni mjetet e punës para se të largoheni.

 10. Šta mislite o stanju ove zgrade?

  Çfarë mendoni për gjendjen e kësaj ndërtese?

 11. Ovoj zgradi je potrebno potpuno rušenje, ali ipak moramo proceniti rizike.

  Kjo ndërtesë ka nevojë për një prishje totale, por gjithsesi duhet të vlerësojmë rreziqet.