اختصاص داده شده به مسائل مهاجرت

قوانین استفاده

زمانی که شخصی از خدمات ما استفاده می کند یا آن ها را خریداری می کند، ما شرایط استفاده آنها را با پیروی از توافق نامه ای که مطابق با قوانین فنلاند و قوانین محافظت از داده های اتحادیه اروپا وجود دارد؛ فراهم می سازیم. تمام جزئیات دیگر را می توانید به انگلیسی و فنلاندی (به عنوان زبان های پیش فرض) بیابید.

جزئیات بیشتر را می توانید به زبان های پیش فرض یعنی انگلیسی و فنلاندی بیابید