การกรอกใบสมัคร

solicitud

ชื่อจริง

nombre

นามสกุล

apellido

วันเกิด

fecha de nacimiento

สถานที่

lugar

วันที่

fecha

สัญชาติ

nacionalidad

เขตเทศบาล

municipalidad

ชาย

hombre

หญิง

mujer

โสด

soltero

แต่งงาน

casado

หย่า

divorciado

บัตรประจำตัวประชาชน

carnet de identidad

ถึง

hasta

อนุมัติ

valido

ออกเมื่อ

emitido

ไม่อนุมัติ

rechazado

จดหมายเชิญ

invitación

ลายมือชื่อ

firma

 1. การกรอกข้อมูลเอกสาร

  Formulario

 2. ผม/ดิฉันจะหาแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ไหน?

  Donde puedo encontrar el formulario?

 3. คุณสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของเรา หรือผม/ดิฉันจะส่งให้คุณผ่านทางอีเมล์

  Te lo puedes descargar en nuestra página web o the lo puedo enviar por email.

 4. ผม/ดิฉันมีความประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตพำนักอาศัย

  Me gustaría solicitar el permiso de residencia.

 5. คุณเคยยื่นขออนุญาตออนไลน์แล้วหรือไม่? คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราได้

  Has hecho la solicitud en línea? Puedes rellenar la solicitud en línea en nuestra página web.

 6. ไม่เคย ผม/ดิฉันจะกรอกเอกสารวันนี้ ผม/ดิฉันจะทำการนัดหมายได้อย่างไร?

  No, la rellenaré hoy. Como puedo solicitar una cita?

 7. คุณสามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์กับแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือจองบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

  Puedes sacar cita llamando a nuestro número de atención al cliente o a través de nuestra página web.

 8. ผม/ดิฉันอยากขอข้อมูลถึงการขอใบอนุญาตฯได้ไหมครับ/ค่ะ?

  Podrías explicarme como rellenar la solicitud?

 9. การสมัครขอใบอนุญาตฯสำหรับปีนี้จะสิ้นสุดที่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะประกาศผลการสมัครในเดือนพฤษภาคม

  El período de solicitud de este año termina en Febrero y los resultados serán publicados en Mayo.


การโฆษณา