Ελληνικά

Polski

Επιχείρηση - Biznes

Spełnij swoje marzenia, dając z siebie wszystko

Hide Image

εταιρία

firma

συναλλάσσω, εμπόριο

handel

συμβόλαιο

kontrakt

επιχειρηματικό πλάνο

plan biznesowy

επαγγελματική ταυτότητα

legitymacja biznesowa

επαγγελματική κάρτα

karta biznesowa

τιμολόγηση

cena

λογαριασμός

rachunek

αξιολογώ

stawka

μετρητά

gotówka

απόδειξη

rachunek

λογιστής

księgowy/a

μισθός

wynagrodzenie

εκπτώσεις

sprzedaż

κύκλος εργασιών

obrót

αποδεικτικό μισθοδοσίας

wypłata

εξυπηρέτηση πελατών

obsługa klienta

παρουσίαση

prezentacja

πλεονέκτημα

korzyść

ικανότητα

zdolność

ανάπτυξη, επέκταση

wzrost

δάνειο

kredyt

σύμβουλος

doradca

σεμινάριο

seminarium

γραμματέας

sekretarka

μεταφέρω

przelew

εγγύηση

gwarancja

κατάθεση

depozyt

συνεδρίαση

spotkanie

οικονομική κατάσταση

wyciąg bankowy

 1. Επιχείρηση

  Działalność gospodarcza

 2. Γνωρίζετε πως να καταχωρήσετε μία νέα επιχείρηση;

  Czy wiesz jak zarejestrować nową działalność gospodarczą?

 3. Ναι, ο ευκολότερος τρόπος είναι να γίνει διαδικτυακά στον επίσημο ιστότοπο.

  Tak, najłatwiej zrobić to online na oficjalnej stronie.

 4. Έχετε κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο;

  Czy posiadasz plan biznesowy?

 5. Ναι, έχω. Εργαζόμαστε σε αυτό με τον συνεργάτη μου.

  Tak, stworzyliśmy go razem z wspólnikiem.

 6. Ποια είναι η αξία της εταιρείας σας;

  Jaką wartość ma twoja działalność?

 7. Η επιχείρηση μου έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.

  Moja działalność ma duży potencjał na rozwój,

 8. Εργάζεστε για κάποια νεοφυή επιχείρηση;

  Czy pracujesz dla startupu?

 9. Ναι, αυτή την περίοδο αναπτύσσουμε ένα νέο ψηφιακό παιχνίδι.

  Tak, obecnie tworzymy nową grę cyfrową.

 10. Πότε θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο φέτος;

  Kiedy odbędzie się tegoroczne seminarium?

 11. Θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Απριλίου.

  Seminarium odbędzie się 4, 5 i 6 kwietnia.