Ελληνικά

Português

Αριθμοί - Números

Contar torna as coisas mais fáceis de gerir

μηδέν

zero

ένα

um

δύο

dois

τρία

três

τέσσερα

quatro

πέντε

cinco

έξι

seis

επτά

sete

οχτώ

oito

εννέα

nove

δέκα

dez

έντεκα

onze

δώδεκα

doze

δεκατρία

treze

είκοσι

vinte

εικοσιένα

vinte e um

τριάντα

trinta

σαράντα

quarenta

πενήντα

cinquenta

εκατό

cem

διακόσια

duzentos

διακόσια πενήντα τέσσερα

duzentos e cinquenta e quatro

χίλια

mil

δύο χιλιάδες

dois mil

δύο χιλιάδες δεκαοχτώ

dois mil e dezoito

 1. Αριθμοί

  Números

 2. Μπορείτε να μετρήσετε στα φινλανδικά;

  Sabes contar em finlandês?

 3. Ναι, μπορώ να μετρήσω στα φινλανδικά.

  Sim, sei contar em finlandês.

 4. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας αριθμός;

  Qual é o teu número favorito?

 5. Ο αγαπημένος μου αριθμός είναι το 7.

  O meu número favorito é o 7.