فارسی

Español

فرم ها - Forms

Fill in an application form by using appropriate terms

درخواست

solicitud

نام

nombre

نام خانوادگی

apellido

تاریخ تولد

fecha de nacimiento

محل زندگی

lugar

تاریخ

fecha

تابعیت

nacionalidad

شهر

municipalidad

مرد

hombre

زن

mujer

مجرد

soltero

متاهل

casado

مطلقه

divorciado

شماره ملی

carnet de identidad

تا

hasta

اعتبار

valido

صادر شده

emitido

مردود

rechazado

دعوت نامه

invitación

امضاء

firma

 1. فرم ها

  Formulario

 2. فرم درخواست را از کجا می توانم تهیه کنم؟

  Donde puedo encontrar el formulario?

 3. شما می توانید از وب سایت ما دانلود کنید یا من می توانم از طریق ایمیل آن را بفرستم

  Te lo puedes descargar en nuestra página web o the lo puedo enviar por email.

 4. من می خواهم درخواست مجوز اقامت بدهم

  Me gustaría solicitar el permiso de residencia.

 5. آیا شما به صورت آنلاین درخواست دادید؟ شما می توانید فرم آنلاین را در وب سایت ما تکمیل کنید

  Has hecho la solicitud en línea? Puedes rellenar la solicitud en línea en nuestra página web.

 6. نه، من فرم را امروز تکمیل می کنم، چطور می توانم یک قرار ملاقات داشته باشم؟

  No, la rellenaré hoy. Como puedo solicitar una cita?

 7. از طریق تماس یا بخش خدمات مشتریان یا ثبت نام در وب سایت ما، یک قرار ملاقات تنظیم کنید

  Puedes sacar cita llamando a nuestro número de atención al cliente o a través de nuestra página web.

 8. می توانید دستورالعمل چگونگی ثبت نام را برای من بفرستید؟

  Podrías explicarme como rellenar la solicitud?

 9. زمان درخواست برای امسال، در پایان ماه فوریه پایان می یابد و نتایج نیز در ماه مه اعلام می شوند.

  El período de solicitud de este año termina en Febrero y los resultados serán publicados en Mayo.