فارسی

Italiano

مسیرها - Indicazioni

Find the right way you want to follow

مستقیم

dritto

راست

destra

چپ

sinistra

جلو

davanti

عقب

dietro

بالا

su

پایین

giù

بالا

sopra

زیر

sotto

نزدیک

vicino

دور

lontano

بعدی

seguente

قبلی

precedente

اینجا

qui

آنجا

اطراف

attorno

شمال

nord

جنوب

sud

غرب

ovest

شرق

est

  1. مسیرها

  2. نزدیک ترین مسیر به فرودگاه کدام است؟

  3. نزدیک ترین مسیر به فرودگاه استفاده از قطار در ایستگاه مرکزی است

  4. کسب و کار شما در کجا قرار دارد؟

  5. کسب و کار من در سمت راست سالن شهر قرار دارد