Nederlands

日本語

Landen - 国

世界中を旅することで、人生をよりよく理解することができる

Albanië

Arubania

Bangladesh

Banguradeshu

China

Chuugoku

Denemarken

Denma-ku

Frankrijk

Puransu

Finland

Finrando

Duitsland

Doitsu

Iran

Iran

Italië

Itaria

Noorwegen

Noruwe-

Polen

Po-rando

Portugal

Porutogaru

Rusland

Rosia

Zweden

Suweden

Servië

Serubia

Somalië

Somaria

Spanje

Supain

Thailand

Tai

Turkije

Toruko

Vietnam

Betonamu

 1. Landen

  Kuni

 2. Wat is het grootste land in de wereld?

  Sekai de saidai kuni wa nan no kuni desuka?

 3. Het grootste land ter wereld is Rusland.

  Sekai de saidai kuni wa Rosia desu.

 4. Wat is de grootste stad in de VS ?

  Beikoku de saidai machi wa nan desuka?

 5. De grootste en meest bezochte stad in de VS is New York.

  Beikoku no saidaitte mottomo houmon sareta machi wa Nyu- Yo-ku desu.