Tiếng Việt

Ελληνικά

Số - Αριθμοί

Η καταμέτρηση διευκολύνει τη διαχείριση των πραγμάτων.

không

μηδέν

một

ένα

hai

δύο

ba

τρία

bốn

τέσσερα

năm

πέντε

sáu

έξι

bảy

επτά

tám

οχτώ

chín

εννέα

mười

δέκα

mười một

έντεκα

mười hai

δώδεκα

mười ba

δεκατρία

hai mươi

είκοσι

hai mươi mốt

εικοσιένα

ba mươi

τριάντα

bốn mươi

σαράντα

năm mươi

πενήντα

một trăm

εκατό

hai trăm

διακόσια

hai trăm năm mươi tư

διακόσια πενήντα τέσσερα

một nghìn

χίλια

hai nghìn

δύο χιλιάδες

hai nghìn không trăm mười tám

δύο χιλιάδες δεκαοχτώ

 1. Con số

  Αριθμοί

 2. Bạn có thể đếm số bằng tiếng Phần Lan không?

  Μπορείτε να μετρήσετε στα φινλανδικά;

 3. Vâng, tôi có thể đếm bằng tiếng Phần Lan

  Ναι, μπορώ να μετρήσω στα φινλανδικά.

 4. Con số yêu thích của bạn là số mấy?

  Ποιος είναι ο αγαπημένος σας αριθμός;

 5. Số yêu thích của tôi là số 7.

  Ο αγαπημένος μου αριθμός είναι το 7.