Tiếng Việt

Suomi

Số - Numerot

Laskeminen helpottaa asioiden hallintaa

không

nolla

một

yksi

hai

kaksi

ba

kolme

bốn

neljä

năm

viisi

sáu

kuusi

bảy

seitsemän

tám

kahdeksan

chín

yhdeksän

mười

kymmenen

mười một

yksitoista

mười hai

kaksitoista

mười ba

kolmetoista

hai mươi

kaksikymmentä

hai mươi mốt

kaksikymmentäyksi

ba mươi

kolmekymmentä

bốn mươi

neljäkymmentä

năm mươi

viisikymmentä

một trăm

sata

hai trăm

kaksisataa

hai trăm năm mươi tư

kaksisataa viisikymmentä neljä

một nghìn

tuhat

hai nghìn

kaksituhatta

hai nghìn không trăm mười tám

kaksituhatta kahdeksantoista

  1. Con số

  2. Bạn có thể đếm số bằng tiếng Phần Lan không?

  3. Vâng, tôi có thể đếm bằng tiếng Phần Lan

  4. Con số yêu thích của bạn là số mấy?

  5. Số yêu thích của tôi là số 7.