Tiếng Việt

Italiano

Số - Numeri

Counting makes things easier to manage

không

zero

một

uno

hai

due

ba

tre

bốn

quattro

năm

cinque

sáu

sei

bảy

sette

tám

otto

chín

nove

mười

dieci

mười một

undici

mười hai

dodici

mười ba

tredici

hai mươi

venti

hai mươi mốt

ventuno

ba mươi

trenta

bốn mươi

quaranta

năm mươi

cinquanta

một trăm

cento

hai trăm

duecento

hai trăm năm mươi tư

duecentocinquantaquattro

một nghìn

mille

hai nghìn

duemila

hai nghìn không trăm mười tám

duemiladiciotto

  1. Con số

  2. Bạn có thể đếm số bằng tiếng Phần Lan không?

  3. Vâng, tôi có thể đếm bằng tiếng Phần Lan

  4. Con số yêu thích của bạn là số mấy?

  5. Số yêu thích của tôi là số 7.