فارسی

українська

مسیرها - Напрямок

Знайдіть правильний шлях

مستقیم

прямо

راست

направо

چپ

наліво

جلو

попереду, спереду

عقب

позаду

بالا

вгору

پایین

вниз

بالا

над

زیر

під

نزدیک

біля

دور

далеко

بعدی

одразу біля

قبلی

попередній

اینجا

тут

آنجا

там

اطراف

довкола, навколо

شمال

північ

جنوب

південь

غرب

захід

شرق

схід

 1. مسیرها

  Напрямок

 2. نزدیک ترین مسیر به فرودگاه کدام است؟

  Який найкоротший шлях до аеропорту?

 3. نزدیک ترین مسیر به فرودگاه استفاده از قطار در ایستگاه مرکزی است

  Найкоротший шлях до аеропорту - поїздом від залізничного вокзалу.

 4. کسب و کار شما در کجا قرار دارد؟

  Де знаходиться твоє підприємство?

 5. کسب و کار من در سمت راست سالن شهر قرار دارد

  Моє підприємство знаходиться по праву сторону від міської ради.