فارسی

українська

اعداد - Числа

Підрахунок допомагає тримати все під контролем

صفر

нуль

یک

один

دو

два

سه

три

چهار

чотири

پنج

п‘ять

شش

шість

هفت

сім

هشت

вісім

نه

дев‘ять

ده

десять

یازده

одинадцять

دوازده

дванадцять

سیزده

тринадцять

بیست

двадцять

بیست و یک

двадцять один

سی

тридцять

چهل

сорок

پنجاه

п‘ятдесят

صد

сто

دویست

двісті

دویست و پنجاه و چهار

двісті п‘ятдесят чотири

هزار

тисяча

دو هزار

дві тисячі

دو هزار و هجده

дві тисячі вісімнадцять

 1. اعداد

  Числа

 2. آیا شمردن اعداد به فنلاندی را می دانید؟

  Ти вмієш рахувати по-фінськи?

 3. بله؛ می توانم به فنلاندی بشمارم

  Так, я вмію рахувати по-фінськи.

 4. عدد مورد علاقه شما چیست؟

  Яке твоє улюблене число?

 5. عدد مورد علاقه من 7 است

  Моє улюблене число - 7.