tờ đơn

solicitud

tên

nombre

họ

apellido

ngày sinh

fecha de nacimiento

nơi sinh

lugar

ngày

fecha

quyền công dân

nacionalidad

vùng tự quản

municipalidad

nam

hombre

nữ

mujer

độc thân

soltero

đã kết hôn

casado

ly hôn

divorciado

Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân

carnet de identidad

đến

hasta

hiệu lực

valido

cấp ngày

emitido

từ chối

rechazado

giấy mời

invitación

chữ ký

firma

 1. Tờ đơn

  Formulario

 2. Tôi có thể lấy tờ đơn ở đâu?

  Donde puedo encontrar el formulario?

 3. Bạn có thể

  Te lo puedes descargar en nuestra página web o the lo puedo enviar por email.

 4. Tôi muốn nộp đơn xin giấy phép cư trú.

  Me gustaría solicitar el permiso de residencia.

 5. Bạn đã từng nộp đơn trực tuyến chưa? Bạn có thể truy cập website của chúng tôi và điền vào đơn trực tuyến.

  Has hecho la solicitud en línea? Puedes rellenar la solicitud en línea en nuestra página web.

 6. Vâng, hôm nay tôi sẽ hoàn thành nó. Làm thế nào để lên lịch hẹn?

  No, la rellenaré hoy. Como puedo solicitar una cita?

 7. Bạn có thể gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc đặt lịch trên website của chúng tôi.

  Puedes sacar cita llamando a nuestro número de atención al cliente o a través de nuestra página web.

 8. Bạn có thể hướng dẫn tôi một chút về cách đăng ký không?

  Podrías explicarme como rellenar la solicitud?

 9. Thời gian đăng ký trong năm nay sẽ kết thúc vào cuối tháng 2 và kết quả sẽ được công khai vào tháng 5.

  El período de solicitud de este año termina en Febrero y los resultados serán publicados en Mayo.


Quảng cáo