Tiếng Việt

Español

Trực tuyến - Online

Digital world has changed the way we live today

đặt hàng

order

mua hàng

purchase

thanh toán

payment

thẻ mua sắm

shopping card

thẻ tín dụng

credit card

đăng ký

register

đăng nhập

sign in

trả hàng

return

giao hàng

delivery

theo dõi

tracking

giảm giá

sale

đề nghị

offer

giảm giá

discount

kích cỡ

size

chấp nhận

accept

chi phí

expenses

địa chỉ

address

kiểm tra

check

chọn

choose

riêng tư

privacy

hỗ trợ

support

xác nhận

confirmation

đăng ký

subscribe

tin tức

newsletter

  1. Trực tuyến

  2. Tôi muốn sử dụng thẻ để mua sắm trực tuyến nhưng không biết làm thế nào.

  3. Bạn chỉ cần nhập đầy đủ họ tên, số thẻ và hiệu lực thẻ.

  4. Trước tiên bạn cần đăng ký nếu muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng. Bạn có phiền không?

  5. Vâng, cảm ơn.

  6. Là khách hàng, bạn sẽ nhận bản tin của chúng tôi qua email. Bạn có phiền không?

  7. Vâng, tôi có quan tâm tới sản phẩm của bạn.

  8. Tôi có thể đặt hàng và thanh toán ngay không?

  9. Vâng, chắc chắn rồi, xin vui lòng điền vào phiếu này.